Общи условия

Уеббилд България

Общи условия

Общи параметри

Уеб сайт https://webbuild.bg използва различни метрики, като google analytics, google Webmaster Tools и Yandex Metrica.

Всяко изпратено запитване за оферта от „https://webbuild.bg/bg/oferta-za-izrabotka-na-sait-24“ и контакт формуляра на „https://webbuild.bg/bg/contacts-18“ се съхранява в пощенска кутия на сървър на, който е хостнат уеб сайт https://webbuild.bg в случая споделен хостинг на „СуперХостинг“. По регламента на „GDPR“, ако желаете Ваши данни да бъдат унищожени моля, изпратете имейл с молба за унищожаването им до „office@webbuild.bg“ или се обадете на телефон „0893557642“.
Всички данни се използват само и единствено за работни цели на дружество:

Уеббилд България ЕООД
ЕИК: BG201274458
гр. София
ул. Триадица № 5Б
М.О.Л. Илиян Първанов


Възлагане и изпълнение на проект

Преди да се възложи проект за изпълнение е необходимо да ни запознаете първо с целите на сайта или софтуера, който желаете да изградим. След, като сме запознати в детайли с изискванията за Вашия проект изпращаме базова или конкретна оферта с цена и срокове за изпълнение.

Подписва се двустранно договор между възложите и изпълнител, който влиза в сила след превеждане на авансово плащане по банков път в размер посочен в договора. В повечето случаи авансовото плащане е в размер от 50%, но в някой случаи може да бъде 25%, 75% или 100%.

Към всеки подписан договор се прилага „Приложение 1“, което е неразделна част от него и в което се описва детайлно всички изисквания на възложителя и точки към които „Уеббилд България“ поема ангажимент да извърши.

При възникване на нужда от създаване на функционалности, не включени в Приложение № 1, и респективно нужда от допълнителни часове за програмиране, се сключва допълнително споразумение.


Домейн и Хостинг

Домейн и хостинг се наемат от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като за България препоръчваме хостинг компания „СуперХостинг“. При нужда оказваме съдействие за закупуването им. 


Етапи при реализиране на проект 

Етап 1 – Избор на дизайн (готов темплейт или къстъм графичен дизайн), изпращане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ подробно и структурно подготвена навигация от страници, категории и под категории на сайта, както и текстова информация за отделните страници, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ проверява файловете и потвърждава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, че файловете отговарят на изискванията и нуждите му;
Етап 2 – Разглеждане в детайли на заданието и коментиране с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 
Етап 3 -  Разписването на база данни(MySql или MariaDB) от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 
Етап 4 – Изготвяне на макет на визията на уеб сайта и одобрение от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 
Етап 5 – Програмиране на уеб сайта от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ съгласно изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 
Етап 6 – Вътрешен рилийз на уеб сайта във фирмата ИЗПЪЛНИТЕЛ; 
Етап 7 – Оценка на качеството и, при нужда, възлагане на задачи за дебъгване; Етап 8 – Дебъгване; 
Етап 9 – Оценка на качеството; 
Етап 10 – Издаване на продукта към ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 
Етап 11 – Изготвяне на списък с препоръки от страна на клиента по функционалностите посочени в приложение към настоящия договор; 
Етап 12 -  Преглед и тест на функционалностите от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 
Етап 13 – извършване на поправки от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ констатира несъответствие с изискванията на възлагането; 
Етап 14 – Повторен преглед и тест от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и финализиране на уеб сайта в тестова среда; 
Етап 15 - Прехвърляне на софтуерната платформа за уеб сайта на сървър, посочен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 
Етап 16 – тест на функционалностите на уеб сайта в реална среда и отстраняване на грешки, в случай на необходимост; 
Етап 17 – Подписване на приемо-предавателен протокол за предаване на готовия уеб сайт, изработен цялостно и точно съгласно изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 
Етап 18 - Окончателно плащане; 

Гаранционно обслужване

1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ за своя сметка предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранционно обслужване в упоменатите срокове в договора  при възникване на грешки, дефекти и бъгове след предаване на уеб сайта с приемо-предавателен протокол. 
2. Срокът за отстраняване на възникнал проблем се упоменава в договора . Срокът започва да тече от момента на известяването на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ чрез имейл в рамките на работни дни. Имейл за известяване „office@webbuild.bg“