Отворено е кандидатстването по програма „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия”

Отворено е кандидатстването по програма „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия”

Отворено е кандидатстването по програма „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия”

Отворено е кандидатстването по програма „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия”

Министерство на иновациите и растежа (МИР) обяви процедурата за подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели BG-RRP-3.005 „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия” за отворена. Тя е част от Националния план за възстановяване и устойчивост и цели да постигне ускоряване на прехода към цифровизация на икономиката чрез предоставяне на безвъзмездни средства за внедряване на информационни и комуникационни технологии и решения, осигуряващи повишаване нивото на дигитализация на малките и средните предприятия.

Очакваният краен резултат е чрез подкрепата по процедурата да се повиши нивото на интеграция на дигиталните технологии в дейността на предприятията и да се подобри готовността им за последващо възприемане на технологии от Индустрия 4.0.

Какъв е размерът на безвъзмездната помощ?

Общият размер на безвъзмездното финансиране е 30,6 млн. лева, които се предоставят според условията на режим „минимална помощ“ (de minimis), съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013 на ЕК. Минималният размер на безвъзмездната помощ за едно предприятие е 3 000 лева, а максималният – 20 000 лева. Проектите се финансират изцяло със средства по процедурата и не изискват съучастие от страна на кандидатите.

Кой може да кандидатства?

Допустими кандидати са микро, малки и средни предприятия, които:

 • са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите, или са действащи адвокатски дружества по смисъла на Закона за адвокатурата;
 • регистрирани са не по-късно от 31.12.2019 г.;
 • имат средносписъчен брой на персонала за 2021 г., който е ≥ 1 заето лице;
 • заявяват подкрепа за основната си икономическа дейност, съгласно КИД-2008;
 • реализирали са нетни приходи от продажби за 2021-ва финансова година в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, а именно:

 

микро предприятие

≥ 41 000 лева

малко предприятие

≥ 82 000 лева

средно предприятие

≥ 123 000 лева

  

Недопустими кандидати са тези, чиято основна икономическа дейност попада в следните сектори и раздели (съгласно КИД-2008):

 • сектор А „Селско, горско и рибно стопанство“;
 • сектор В „Добивна промишленост“;
 • сектор F „Строителство“;
 • сектор Р „Образование“;
 • сектор Q „Хуманно здравеопазване и социална работа“: раздел 87 „Медико-социални грижи с настаняване“ и раздел 88 „Социална работа без настаняване“;
 • сектор J „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти, далекосъобщения“: раздел 62 „Дейности в областта на информационните технологии“ и раздел 63 „Информационни услуги“.

В процедурата не могат да участват фирми за производство и маркетинг на първични селскостопански продукти, както и предприятия, получили ваучери по процедура BG16RFOP002-2.083 „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност “2014 – 2020 г.”.

За какво са предназначени средствата?

Допустими за финансиране са разходи за софтуерни продукти и услуги, които имат  заложени пределни цени:

Група I. ИКТ услуги/решения за дигитален маркетинг, платформи, уеб сайтове и мобилни приложения:

Видове софтуери за финансиране Максимална цена
1. Създаване на онлайн магазин.

10 700 лева

2. Регистрация на търговска марка в България и/или в Европейския съюз за създадения онлайн магазин.

4 700 лева

3. Създаване на корпоративен уеб сайт.

8 000 лева

4. Регистрация на търговска марка в България и/или в Европейския съюз за създадения корпоративен уебсайт.

4 700 лева

5. Маркетинг в социални медии (social media marketing), включително управление на PPC (pay-per-click) реклама - 1 300 лв. на месец.

15 600 лева

 

Група II. ИКТ услуги/решения за оптимизиране на управленските, производствените и логистични процеси:

6. Въвеждане на Система за управление на ресурсите (ERP система).

20 000 лева

7. Въвеждане на Система за управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM система).

20 000 лева

8. Въвеждане на модул/система за управление на веригата за доставки на суровини/материали/компоненти/продукти за производствения процес.

20 000 лева

9. Въвеждане на модул/система за управление на складовото стопанство (WMS).

20 000 лева

10. Въвеждане на система/модул за управление на производството.

20 000 лева

11. Въвеждане на модул/система за управление на продажбите на дребно (Point-of-Sale система).

18 000 лева

12. Въвеждане на система за бизнес анализи (Business Intelligence система).

19 000 лева

13.  Въвеждане на система/платформа за вътрешнофирмени обучения на служители от разстояние в електронна среда.

18 000 лева

 

Група III. ИКТ услуги/решения за осигуряване на киберсигурност в предприятията:

14. Въвеждане и сертификация на Система за управление на сигурността на информацията съгласно изискванията на международния стандарт БДС ISO/IEC 27001.

19 000 лева

15. Изграждане на система за защита на информацията в локална мрежа.

20 000 лева

16. Изграждане на система за архивиране на информация.

18 000 лева

17. Изграждане на система за управление на съхранението и споделянето на информация.

20 000 лева

 

Предложенията за изпълнение на инвестиции могат да включват една или повече от допустимите услуги/решения. Всички те задължително вървят с придружаващо обучение за служителите на предприятието – кандидат за работа с внедрените ИКТ решения от страна на избрания изпълнител на съответната услуга/решение.

Как се извършва оценка на предложените проекти?

Оценката на предложенията за изпълнение на инвестиции по тази процедура ще се направи в съответствие с критериите за административна допустимост и оценка на качеството, посочени в Критериите и методологията за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции.

Продължителността на предложението за изпълнение на инвестиция ще е със срок до 12 (дванадесет) месеца и изпълнителят на заложената по проекта услуга ще бъде избран  в съответствие с реда, предвиден в приложимата нормативна уредба (ЗОП, ПМС № 80 от 9 май 2022 г.).

Всеки краен получател е задължен да докладва и отчита изпълнението на проекта и напредъка по постигане на резултатите в ИСМ-ИСУН 2020, раздел НПВУ в структурирана форма и чрез прилагане на относими документи с финансово-технически отчети.

Само предложения за инвестиции, получили минимум 5 точки при оценката на качеството ще бъдат класирани в низходящ ред, съобразно получената оценка. За финансиране ще бъдат предложени всички или част от предложенията за изпълнение на инвестиции по реда на класирането им до изчерпване на бюджета на процедурата, посочен в т. 7 от Условията за кандидатстване. Предложения за изпълнение на инвестиции, които са получили по-малко от 5 точки по критериите за оценка на качеството, ще бъдат отхвърлени.

Как се кандидатства по настоящата процедура?

Подаването на предложения за безвъзмездно финансиране по програма „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия” се прави изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение ИСУН 2020 с използването на валиден Квалифициран електронен подпис (КЕП). Кандидатите със създаден потребителски профил могат да задават въпроси и да изискват разяснения по процедурата. Отговорите се публикуват в ИСМ-ИСУН 2020, раздел НПВУ и на интернет страницата на Министерство на иновациите и растежа, раздел „Национален план за възстановяване и устойчивост“, секция „ИКТ решения и киберсигурност в МСП“.

Крайният срок за кандидатстване е 19 декември 2022 г., 16:30 часа.

0 коментара

Напишете своят коментар:

Други статии от нашия блог:

Пари от уеб сайт: как да печелим?

Пари от уеб сайт: как да печелим?

През далечната 1995 година едва 16 милиона души от населението по цялото земно кълбо са ползвали интернет. 16 години по-късно, през 2012 техният брой вече е достигнал 53 милиона. В наш...
Защо ни трябва софтуер за управление на бизнес

Защо ни трябва софтуер за управление на бизнес

Бизнесът е подложен на динамични трансформации и дигиталните промени са част от плана на всяка компания, която иска да се разраства. Съвременните пазарни условия правят надеждния софту...
Софтуер за управление на бизнес

Софтуер за управление на бизнес

Софтуер за управление на бизнес: Как да изберем най-доброто Бизнесът е зависим от средата, в която се развива и колкото по-динамична и рискова е тя, толкова по-често трябва да се об...
Онлайн продажби с добра комуникация

Онлайн продажби с добра комуникация

Онлайн комуникацията продава: научете как Обратно на очакванията на мнозина, че комуникацията между клиент и продавач е възможна само във физически магазин, онлайн магазинът предост...
Кога намаленията носят печалба

Кога намаленията носят печалба

В работата си всеки търговец залага на намаления, за да привлича  клиенти и да реализира повече продажби. Знаете ли обаче как да организирате цялото това намаление и най-вече как ...
Снимките като полезен инструмент за онлайн търсене

Снимките като полезен инструмент за онлайн търсене

Всеки бизнес ежедневно води своите битки за оцеляване. Все по-ожесточено става отстояването на позиции и в уеб пространството. Когато създавате своите дигитални стратегии, не подценява...